فرم ثبت پذیرندگان در سیستم

پذیرندگان

ثبت پذیرندگان ندای گویا در سیستم
  • مشخصات فردی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • مشخصات دستگاه