نحوه افتتاح حساب بانک آینده بصورت آنلاین بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه + آموزش ویدیویی

آموزش ویدیویی نحوه افتتاح حساب بانک آینده بصورت آنلاین بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه


به منظور تسهیل در فرآیند افتتاح حساب در بانک آینده، این امکان در سامانه کیلید ایجاد گردیده است که بدون مراجعه حضوری به شعب بانک آینده، بتوان مشتری بانک آینده شد، افتتاح حساب نمود و از سایر خدمات حضوری و غیرحضوری مختلف بانک آینده استفاده کرد.

برای این منظور لازم است که مشتری دارای یک گوشی هوشمند باشد و اطلاعات و مدارک هویتی خود را از طریق این سرویس برای بانک آینده ارسال نماید تا اطلاعات مشتری مورد بررسی سیستمی قرار گیرد و پس از تایید توسط اپراتور بانک، افتتاح حساب برای مشتری انجام پذیرد.

مراحل انجام کار افتتاح حساب بانک آینده


لازم به ذکر است؛ برای انجام افتتاح حساب غیر حضوری از موارد زیر باید اطمینان حاصل گردد.

  1. امکان استفاده از دوربین گوشی
  2.  کارت ملــی هوشــمند یــا رســید کارت ملــی
  3. در دسترس بودن شناسنامه
  4. در اختیــار داشــتن یــک کاغــذ ســفید بــدون خــط و یــک خــودکار آبــی یــا مشــکی بــرای ثبــت امضــا
  5. مطلع بودن از آدرس کامل خود و همچنین کدپستی متعلق به همان آدرس

متقاضــی افتتــاح حســاب غیرحضــوری در بانــک آینــده پــس از نصــب ســامانه کیلیــد و انجــام اقدامــات مربــوط بــه فعالســازی ســامانه در شــعبه، بــا انتخــاب قســمت «افتتــاح حســاب در بانــک آینــده» در بخــش «ســایر خدمــات»، وارد فرآینــد تعریــف مشــتری و افتتــاح حســاب غیرحضــوری میگــردد.

در ایــن قســمت متقاضــی میتوانــد بــا انتخــاب «مشــاهده قوانیــن»، قوانیــن افتتــاح حســاب در بانــک آینــده را مطالعــه کنــد. پــس از مشــاهده قوانیــن توســط متقاضــی، در صورتیکــه مــوارد مــورد تاییــد متقاضــی باشــد، بــا انتخــاب دکمــه «قوانیــن افتتــاح حســاب را مطالعــه نمودهــام و قبــول دارم» متقاضــی وارد اولیــن مرحلــه احــراز هویــت الکترونیکــی بــرای افتتــاح حســاب غیرحضــوری میگــردد.

 

در ویدئو زیر نحوه افتتاح حساب بانک آینده بصورت آنلاین را ملاحظه می نمائید:

 

 


ارتباط با ما


شرکت فنی و مهندسی  ندای گویا مفتخر است به عنوان ارائه دهنده خدمات خودپردازهای شخصی در کشور، محصولی با کیفیت جهانی و کاملا سازگار با سیستم بانکی کشور ارئه نماید و گامی بلند در جهت پیشرفت بانکداری دیجیتال بردارد .این شرکت توانایی طراحی و سفارشی سازی برای نهادها و سازمان های مختلف را داراست و کلیه فرآیند تولید ، مونتاژ ، امور نرم افزاری ، تست نهایی و خدمات پشتیبانی محصول با افتخار توسط جوانان این مرز و بوم صورت گرفته است .

 

برای ارتباط با بخش فروش می‌توانید با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

061-3882 خط ویژه

06134492226-8

و یا می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

خوزستان، اهواز، چهارشیر، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان پنجم، سوله‌ی هفتم