نحوه پر کردن چک صیاد

پذیرنده محترم خواهشمند است جهت پرکردن چک صیاد به صورت زیر عمل نمائید: