نحوه پرکردن فرم قرارداد سوئیچ

پذیرنده محترم خواهشمند است جهت پرکردن فرم قرارداد سوئیچ به صورت زیر عمل نمائید: