نحوه ارسال موقعیت مکانی

پذیرنده محترم خواهشمند است جهت ارسال موقعيت مکانی به صورت زیر عمل نمائید:

نحوه ارسال موقیعیت مکانی