استعلام وضعیت پرسنل کد 1021

مشخصات پرسنل شرکت فنی و مهندسی ندای گویا کارگزار رسمی بانک سپه در استان خوزستان

جهت استعلام میتوانید کد پرسنلی و یا شماره ملی کارمند را از طریق پیامک به شماره 50005462 ارسال نمایید.

نگار شهرخانی تهرانی

بهمن

1021

مدیر کالسنتر

اهواز

1373/06/05